Degree Requirements

Items Downloads
106學年度起碩士班、碩士在職專班、博士班皆須通過「學術研究倫理教育」課程  
111學年度新生手冊  
碩士班畢業規定-外籍生  
碩士班畢業規定    
碩士在職專班畢業規定    
博士班畢業規定-外籍生  
博士班畢業規定    
112學年度新生手冊  
104學年度新生手冊  
105學年度新生手冊  
106學年度新生手冊  
107學年度新生手冊  
博士班外籍生修課說明  
108學年度新生手冊  
博士班-課程分類表108學年度  
109學年度新生手冊  
110學年度新生手冊  
博士班-課程分類表109學年度  
2021 Freshmen Guide  
碩士班境外生修課說明